Baufirma: THB-Hausbau
Baujahr: 2010
Bundesland: Brandenburg
Baufirma: Finger Haus
Baujahr: 2011
Bundesland: Brandenburg
Baufirma: Markon Haus
Baujahr: 2016
Bundesland: Brandenburg
Baufirma: Roth Massivhaus
Baujahr: 2010
Bundesland: Brandenburg
Baufirma: AKOST
Baujahr: 2016
Bundesland: Brandenburg
Baufirma: Eco System Haus
Baujahr: 2018
Bundesland: Brandenburg
Baufirma: Team Massivhaus
Baujahr: 2017
Bundesland: Brandenburg
Baufirma: Richter-Haus
Baujahr: 2014
Bundesland: Brandenburg
Baufirma: Scanhaus Marlow
Baujahr: 2015
Bundesland: Brandenburg
Baufirma: Heinz von Heiden
Baujahr: 2013
Bundesland: Brandenburg
Baufirma: Eco System Haus
Baujahr: 2018
Bundesland: Brandenburg
Baufirma: Brunzel Bau
Baujahr: 2016
Bundesland: Brandenburg
Baufirma: Eco System Haus
Baujahr: 2016
Bundesland: Brandenburg
Baufirma: Gussek-Haus
Baujahr: 2020
Bundesland: Brandenburg
Baufirma: Eco System Haus
Baujahr: 2015
Bundesland: Brandenburg

Seiten