Baufirma: WBIHausbau
Baujahr: 2010
Bundesland: Schleswig-Holstein
Baufirma: WBIHausbau
Baujahr: 2016
Bundesland: Schleswig-Holstein